Εισαγωγή στη 2η Δημόσια Διαβούλευση και γενικές διαπιστώσεις – απόψεις για το ΣΒΑΚ

Δρ. Δημήτρης Δημητρίου
Δρ. Δημήτρης Δημήτριου, Υπεύθυνος Συντονιστής Σύμβασης, Κλάδος Βιώσιμης Κινητικότητας, Τμήμα
Δημοσίων Έργων

Η αλληλεξάρτηση των πολιτικών για τις μεταφορές και τις χρήσεις γης: Οι αδυναμίες και η
αντιμετώπισή τους για την περίπτωση της Λεμεσού

Άννα Καραμοντάνη
ALA Planning Partnership

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα και γενικότερα τα προβλήματα κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή
Λεμεσού

Απόστολος Μπιζάκης
TREDIT S.A.

Η συμμετοχική διαδικασία στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ για την ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού

Γεωργία Αϋφαντοπούλου
Μέλος Ομάδας Έργου