Γιατί ΣΒΑΚ;

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σημαίνει «Σχεδιασμός με τον άνθρωπο στο επίκεντρο». Αποτελεί την ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα περίχωρά τους.

Σε τι είδους πόλη θέλουμε να ζήσουμε;

Η ανάπτυξη ενός κοινού οράματος θα αποτελέσει έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του ΣΒΑΚ της Λεμεσού. Το όραμα παρέχει μια ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού μελλοντικού αστικού περιβάλλοντος και είναι αυτό που θα θέσει τη βάση προσδιορισμού των στόχων και των μέτρων που θα προκύψουν. Το μακροπρόθεσμο αυτό όραμα για την ανάπτυξη των μεταφορών και της κινητικότητας για το σύνολο της αστικής περιοχής, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα μέσα και τις μορφές των μεταφορών θα γίνει ο οδηγός του ΣΒΑΚ της Λεμεσού, εφόσον γίνει ευρέως αποδεκτό τόσο από τους πολίτες όσο και από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ποιος αποφασίζει για το μέλλον μου;

Η συμμετοχή διαφορετικών τύπων εμπλεκομένων (δημόσιες αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικές οργανώσεις και οργανώσεις πολιτών, ή όλα αυτά μαζί) σε όλη την διαδικασία σχεδιασμού της βιώσιμης αστικής κινητικότητας της Λεμεσού και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεών τους είναι σημαντική. Αυτό θα βοηθήσει στη νομιμοποίηση του σχεδίου και τη βελτίωση της ποιότητας του. Παράλληλα, καθώς οι πολίτες αποτελούν μια ειδική υπο-ομάδα εμπλεκομένων, η συμμετοχή τους στη διαδικασία σχεδιασμού θα αποτελέσει θεμελιώδη προτεραιότητα των τοπικών αρχών προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τι περιμένω να αλλάξει;

Ο προσδιορισμός των στόχων και των προτεραιοτήτων του ΣΒΑΚ Λεμεσού θα επιτευχθεί με τον εντοπισμό των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών βελτιώσεων που απαιτούνται, εστιάζοντας στο τι χρειάζεται να «μειωθεί», να «αυξηθεί» ή να «διατηρηθεί». Οι στόχοι αποτελούν στην ουσία τον απώτερο σκοπό και την πιο συγκεκριμένη μορφή δέσμευσης σε ένα ΣΒΑΚ, σχετίζονται με τον επιθυμητό βαθμό της αλλαγής εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, παρέχοντας παράλληλα διαφάνεια και σαφήνεια για το σχεδιασμό σχετικά με τις αλλαγές στις μεταφορές και την κινητικότητα στην πόλη.

Αλλάζει η πόλη χωρίς να αλλάξω εγώ συνήθειες;

Το ΣΒΑΚ αποτελεί την ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Σε μια εποχή που οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, είναι πολύ σημαντικό οι λύσεις που θα υιοθετούνται να κάνουν χρήση των διαθέσιμων πόρων με πιο αποδοτικό τρόπο. Ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας της Λεμεσού θα αλλάξει τις προτεραιότητες από τα μεγάλα οδικά έργα προς ένα ισορροπημένο μίγμα μέτρων συμπεριλαμβανομένων των μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος.

Πότε θα αλλάξει;

Η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ της Λεμεσού θα επικεντρώνεται στην επίτευξη φιλόδοξων, μετρήσιμων στόχων προερχόμενων από βραχυπρόθεσμες επιδιώξεις, ευθυγραμμισμένες με ένα όραμα κινητικότητας και ενσωματωμένες στη γενικότερη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Θα περιέχει ένα σχέδιο για τη βραχυπρόθεσμη εφαρμογή στρατηγικών, το οποίο θα περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, σχέδιο προϋπολογισμού, καθώς και μια σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων που απαιτούνται για την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο.

Είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει;

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση τόσο της διαδικασίας σχεδιασμού όσο και της εφαρμογής των μέτρων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Έτσι η εγκατάσταση ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης θα βοηθήσει στο να εντοπισθούν και να προληφθούν προβλήματα κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση του ΣΒΑΚ της Λεμεσού, και, εάν είναι απαραίτητο, να «επαναπροσδιοριστούν» μέτρα για την επίτευξη των στόχων εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Παράλληλα, ενώ θα παρέχεται απόδειξη της αποτελεσματικότητας του σχεδίου και των μέτρων του θα επανα-τροφοδοτείται ο δημόσιος διάλογος.