Οι δράσεις μας

  • Συντονισμός του Έργου
  • Επικοινωνία με τους κυριότερους ενδιαφερόμενους και το ευρύτερο κοινό
  • Έλεγχος ποιότητας
  • Έλεγχος των παραδοτέων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για τα έργα ΣΒΑΚ.