Η πρόκληση

Η πρόκληση για το Υπουργείο είναι ο συντονισμός του έργου με τη συμμετοχή όλων των βασικών ενδιαφερομένων και του ευρύτερου κοινού σε κάθε βήμα του έργου, έτσι ώστε το Σχέδιο για την πόλη να λαμβάνει υπόψη όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Στο έργο του Υπουργείου περιλαμβάνονται επίσης ο ποιοτικός έλεγχος και η δέσμευση για την εφαρμογή του Σχεδίου στο άμεσο μέλλον.