Το έργο

Ονομασία έργου: Consultancy Services for The development of a Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) for the greater urban area of the city of Limassol.
Υπηρεσίες συμβούλου για την Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Λεμεσού

Εγκεκριμένη Συνολική Δαπάνη: 720.000,00 € . Συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (Cohesion Fund).

Συνολική Διάρκεια Έργου: 23 μήνες

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελούν τη «μετεξέλιξη» των παραδοσιακών κυκλοφοριακών μελετών, με την έννοια ότι επίκεντρο πλέον είναι ο άνθρωπος και το περιβάλλον στο οποίο ζει και στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πτυχής των μετακινήσεων, ατόμων και εμπορευμάτων. Η περιοχή μελέτης καλύπτει την ευρύτερη αστική περιοχή Λεμεσού, στην οποία περιλαμβάνονται οι έξι Δήμοι και έντεκα περιαστικές Κοινότητες. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση μέσω λεπτομερούς κυκλοφοριακού μοντέλου διάφορων σεναρίων που θα περιλαμβάνουν σειρά μέτρων, πολιτικών, έργων και δράσεων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπων και των επιχειρήσεων για κινητικότητα. Τα εν λόγω μέτρα, πολιτικές και έργα θα συνοδευτούν με συγκεκριμένο σχέδιο προώθησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης και καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με στόχο η Λεμεσός να θέσει τις βάσεις να γίνει βιώσιμη πόλη, από άποψη κινητικότητας μέχρι το 2030.

Ουσιαστικά, η μελέτη θα αποτελεί το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη της πόλης της Λεμεσού σε θέματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, τη συγκοινωνιακή υποδομή και την κινητικότητα ευρύτερα. Σημειώνεται ότι η Ε.Ε. ευνοεί και προωθεί τη χρηματοδότηση σχετικών έργων και δράσεων που συνάδουν με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και αποτελεί πλεονέκτημα τα εν λόγω έργα να περιλαμβάνονται σε αντίστοιχες μελέτες ΣΒΑΚ. Συγκεκριμένα, η μελέτη για τη Λεμεσό περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας σειράς μικρότερων μελετών για επιμέρους θέματα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα όπως: δημόσιες συγκοινωνίες, διαχείριση της κυκλοφορίας, ολοκληρωμένο ποδηλατικό δίκτυο, δίκτυο πεζόδρομων, εμπορευματικές μεταφορές, καθορισμό ολοκληρωμένης πολιτικής για τη στάθμευση, προσβασιμότητα ειδικών ομάδων όπως ατόμων με κινητικά προβλήματα, άτομα τρίτης ηλικίας, μαθητές κλπ., ευφυή συστήματα μεταφορών, οδική ασφάλεια, ανακατανομή του οδικού χώρου και προτάσεις αναφορικά με το πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές σχεδιασμού του ELTIS, η διαδικασία ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ, αποτελείται 11 Βήματα οργανωμένα σε 4 Φάσεις.