Βήμα
5ο
Ορισμός Προτεραιοτήτων και Μετρήσιμων Στόχων

Το όραμα είναι μια σημαντική ποιοτική περιγραφή για το μέλλον που επιθυμούμε να έχουμε. Το όραμα από μόνο του όμως δεν αρκεί. Πρέπει να καθορίζεται από συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι υποδεικνύουν το είδος της αλλαγής που επιθυμεί η κοινωνία να έχει. Οι αλλαγές αυτές πρέπει επίσης να είναι μετρήσιμες, επομένως απαιτείται επιλογή κατάλληλων και μελετημένων στόχων που εστιάζουν σε επιλεγμένες περιοχές.

 Βήματα 


1234567891011